X

kwalifikacja wstępna
szkolenia okresowe
U NAS NAJSZYBCIEJ !!!
EGZAMIN EXPRESSO ludziach posiadających samochód nie powinno mówić się zmotoryzowani tylko skołowani.
Poleć znajomemu Drukuj PDF

Jesteś tutaj: Strona główna > Punkty karnePunkty karne dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

Poniżej znajdziesz wszystkie istotne informacje na temat punktów karnych dla kierowców - taryfikator, dopuszczalną ilość i warunki skasowania przyznanych punktów karnych, akty prawne i najnowsze zmiany w przepisach dotyczących punktów karnych.

 1. Akty prawne dotyczące punktów karnych dla kierowców
 2. Dopuszczalna ilość punktów karnych
 3. Sprawdzenie ilości otrzymanych dotychczas punktów karnych 
 4. Skasowanie przyznanych punktów karnych
 5. Taryfikator

Akty prawne dotyczące punktów karnych dla kierowców

Zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602, z późn. zm.), określaną również jako Kodeks Drogowy, Policja prowadzi ewidencję kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.

Ilość punktów karnych przypisanych do określonych wykroczeń drogowych precyzuje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz.U. 2002 nr 236 poz. 1998, z późn. zm.). Dotychczas ukazały się dwa nowe rozporządzenia dotyczące zmian w taryfikatorze:

 • w dniu 06.07.2009 r. - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz.U. 2009 nr 117 poz. 987)
 • w dniu 30.12.2010 r. - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz.U. 2010 nr 259 poz. 1773)

Dopuszczalna ilość punktów karnych

Dopuszczalna ilość punktów karnych oraz konsekwencje wynikające z jej przekroczenia są uzależnione od tego, jak długo kierowca posiada prawo jazdy. Należy pamiętać o tym, że do sumy punktów karnych wliczane są zarówno punkty ostateczne, jak i punkty wpisane tymczasowo (za czyny, których organem rozstrzygającym jest sąd).

Kierowca, który posiada prawo jazdy nie dłużej niż rok

W ciągu roku od daty uzyskania prawa jazdy po raz pierwszy można zgromadzić maksymalnie 20 punktów karnych. Jeśli kierowca przekroczy liczbę 20 punktów karnych, wydawana jest decyzja administracyjna o cofnięciu prawa jazdy oraz wniosek o skierowanie na ponowny kurs nauki jazdy, a następnie egzamin teoretyczny i praktyczny. Kierowcy posiadający prawo jazdy krócej niż rok nie mają możliwości zmniejszenia ilości wpisanych do ewidencji punktów karnych poprzez udział w szkoleniu, o którym mowa w punkcie Skasowanie ilości punktów karnych.

Kierowca, który posiada prawo jazdy od ponad roku czasu

Kierowca, który posiada prawo jazdy dłużej niż jeden rok, może zgromadzić w ciągu 12 m-cy (po roku punkty są usuwane z ewidencji) maksymalnie 24 punkty karne. Jeśli kierowca przekroczy ilość 24 punktów karnych, zostanie skierowany na badanie psychologiczne oraz ponowny egzamin na prawo jazdy (egzamin teoretyczny i praktyczny). Komendant Policji występuje z wnioskiem o sprawdzenie kwalifikacji kierowcy do organu właściwego w sprawach wydawania prawa jazdy, czyli do Prezydenta Miasta lub do Starosty Powiatu.

Sprawdzenie ilości punktów karnych

Ewidencję kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego prowadzi Komendant Wojewódzki Policji właściwy ze względu na miejsce stałego zameldowania sprawcy naruszenia. W odniesieniu do kierowców mieszkających na terenie woj. śląskiego jest to Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach (www.katowice.slaska.policja.gov.pl). 
W odniesieniu do obywateli polskich nie posiadających stałego miejsca zameldowania na terenie RP oraz kierowców niebędących obywatelami polskimi i nie posiadających karty pobytu, ewidencję prowadzi Komendant Główny Policji (www.policja.pl)chyba że dopuścili się oni naruszeń, za które może być orzeczony środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów.
Kierowca ma prawo uzyskać informację na temat otrzymanych przez niego punktów karnych wpisanych do ewidencji kierowców naruszających przepisów ruchu drogowego. Sprawdzenie ilości punktów karnych dotyczy tylko tzw. wpisów ostatecznych, czyli tych, które nie podlegają dalszemu rostrzygnięciu przez sąd.
Kierowcy zamieszkujący na terenie woj. śląskiego mogą uzyskać informację o ilości otrzymanych punktów karnych w formie ustnej lub pisemnej:
 • Ustne informacje o wpisach do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego udzielane są przez dyżurnych Komisariatów Policji i Komendy Miejskiej Policji w Katowicach – całodobowo, osobom zainteresowanym po wylegitymowaniu się dowodem osobistym.
 • Pisemne informacje w formie zaświadczenia o wpisach do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego wydaje się w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Katowicach ul. Lompy 19 pokój nr 441 we wtorek i czwartek w godzinach 9:00-13:00 na podstawie złożonego Wniosku o wydanie zaświadczenia. Opłatę skarbową za wydanie zaświadczenia w wysokości 17,00 zł należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Katowicach (ul. Pocztowa), dowolnej placówce pocztowej lub przelewem bankowym na konto: 
Urząd Miasta w Katowicach, ul. Młyńska 4
nr rachunku: 46 1050 0099 5593 0211 1111 1111

Wniosek o wydanie zaświadczenia wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej należy złożyć w sekretariacie Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Katowicach w dni robocze w godzinach 8:00-15:00. Zaświadczenia wydawane są w terminie do 7 dni od daty złożenia wniosku. 
Informację na temat sporządzenia zaświadczenia można uzyskać telefonicznie pod nr 32/ 200 25 52. Odbiór zaświadczenia (osobiście przez osobę zainteresowaną) następuje w Komendzie Miejskiej Policji w Katowicach ul. Lompy 19 pokój nr 441 - we wtorki i czwartki w godz. 9:00-13:00.

Skasowanie przyznanych punktów karnych

Punkty karne za naruszenia przepisów ruchu drogowego ulegają przedawnieniu i są usuwane z ewidencji po upływie roku od daty popełnienia naruszenia, chyba że przed upływem tego okresu kierowca dopuścił się naruszeń, za które liczba punktów wpisanych tymczasowo (za czyny, w przypadku których organem rozstrzygającym jest sąd) i punktów ostatecznych przekroczyła 24 punkty, a w przypadku kierowców posiadających prawo jazdy krócej niż rok – 20 punktów.

Kierowca ma również możliwość zmniejszenia ilości posiadanych punktów karnych poprzez udział w szkoleniu dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.

Szkolenie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

 • w szkoleniu może wziąć udział kierowca, który posiada prawo jazdy dłużej niż rok (w okresie pierwszych 12 m-cy od otrzymania po raz pierwszy prawa jazdy nie ma możliwości zredukowania ilości punktów karnych poprzez udział w szkoleniu)
 • w szkoleniu może uczestniczyć kierowca, który w momencie rozpoczęcia szkolenia posiada co najmniej 6 punktów karnych, jednak nie więcej niż 24 punkty karne
 • w szkoleniu można uczestniczyć nie częściej niż raz na sześć miesięcy
 • ukończenie szkolenia pozwala na zmniejszenie liczby punktów karnych wpisanych do ewidencji o 6 punktów
 • szkolenia organizowane są przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego
 • koszt uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach oraz przez jego oddziały terenowe wynosi 300 zł

Wszelkie informacje na temat szkoleń dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego organizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach oraz przez jego oddziały terenowe w Dąbrowie Górniczej, Tychach, Bytomiu, Jastrzębiu-Zdroju i Rybniku można uzyskać w WORD Katowice, ul. Francuska 78, tel. 32 359 30 07. 

Terminy najbliższych szkoleń, warunki uczestnictwa oraz informacje na temat zapisów podane są na stronie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego.