Jesteś tutaj: Strona główna > Opłaty za egzamin
NOWE OPŁATY ZA EGZAMIN NA PRAWO JAZDY

- obowiązują od dnia 19 stycznia 2013 r.

Wysokość opłat za egzamin państwowy dla osób ubiegających się o uzyskanie prawa jazdy jest jednakowa w całej Polsce - reguluje ją ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów. Rozporządzenie zostało opublikowane w styczniu 2013 r. (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 78) i weszło w życie dnia 19.01.2013 r.

   opłaty za egzamin na prawo jazdy   
Kategoria Egzamin teoretyczny Egzamin praktyczny Pełna opłata
AM 30 zł 140 zł 170 zł
A, A1, A2 30 zł 180 zł 210 zł
B 30 zł 140 zł 170 zł
B1, C1, D1, T 30 zł 170 zł 200 zł
B+E
nie dotyczy
200 zł 200 zł
C, D 30 zł 200 zł 230 zł
C1+E, C+E, D1+E, D+E
nie dotyczy
245 zł 245 zł

POZWOLENIE*

30 zł 125 zł 155 zł
 

* pozwolenie na kierowanie tramwajem określane w Ustawie jako "pozwolenie"

UWAGA! OPŁATA ZA EGZAMIN PRAKTYCZNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MOŻE BYĆ NIŻSZA! Za część praktyczną egzaminu państwowego przeprowadzanego w stosunku do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie lekarskie z adnotacją, że mogą prowadzić pojazd silnikowy po przystosowaniu go do rodzaju schorzenia, w przypadku gdy jazda egzaminacyjna odbywa się pojazdem tych osób, opłatę zmniejsza się o 50%. 

 

W dniu 20 kwietnia 2013 roku weszły w życie kolejne zmiany w zakresie zasad regulowania opłat za egzamin praktyczny i teoretyczny na prawo jazdy przeprowadzany przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego.

Zasady wprowadzone w styczniu 2013 roku były niekorzystne dla zdających - w przypadku nie zaliczenia części teoretycznej egzaminu opłata za część praktyczną przepadała. Podobnie w przypadku nie stawienia się na egzamin w wyznaczonym przez WORD terminie. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów  niweluje wprowadzone zmiany.

Nowe zasady obowiązujące od dnia 20 kwietnia 2013 roku:

Jeśli na wniosek osoby egzaminowanej w egzaminie bierze udział instruktor prowadzący, opłata pozostaje bez zmian. Opłaty za egzamin zwiększa się o 50%, jeśli na wniosek osoby egzaminowanej w egzaminie bierze udział dodatkowo egzaminator nadzorujący. 

Osoby przystępujące do egzaminu w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Katowicach (dotyczy oddziału terenowego w Katowicach, Dąbrowie Górniczej, Bytomiu, Jastrzębiu-Zdroju, Tychach i Rybniku) wnoszą opłatę:

Dane do przelewu:
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach
40-507 Katowice, ul. Francuska 78 
Kredyt Bank S.A. I Oddział Katowice
nr konta 73 15001139 121130014269 0000
 
W tytule przelewu należy podać:

 

POPRZEDNIO OBOWIĄZUJĄCE OPŁATY ZA EGZAMIN NA PRAWO JAZDY                - obowiązywały do dnia 18 stycznia 2013 r.

Do dnia 18.01.2013 r. wysokość opłat za egzamin państwowy dla osób ubiegających się o uzyskanie prawa jazdy była niższa - opłaty określało Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat i stawek wynagrodzenia za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów w tych sprawach

Dla porównania podajemy obowiązujące do dnia 18 stycznia 2013 roku wysokości opłat oraz warunki wnoszenia opłat za egzaminy państwowe na prawo jazdy: 

   opłaty za egzamin na prawo jazdy   
Kategoria Egzamin teoretyczny Egzamin praktyczny Pełna opłata
A, A1 22 zł 140 zł 162 zł
B 22 zł 112 zł 134 zł
B1, C1, D1, T 22 zł 135 zł 157 zł
B+E
nie dotyczy
160 zł 160 zł
C, D 22 zł 160 zł 182 zł
C1+E, C+E, D1+E, D+E
nie dotyczy
195 zł 195 zł
POZWOLENIE  22 zł 100 zł 122 zł

Jeśli na wniosek osoby egzaminowanej wyznaczono od razu termin egzaminu teoretycznego i praktycznego, a osoba ta uzyskała z egzaminu teoretycznego wynik negatywny (i nie ma możliwości zdawania w tym samym dniu egzaminu praktycznego), to:

   opłaty za egzamin na prawo jazdy   
   po uzyskaniu negatywnego wyniku z egzaminu teoretycznego   
Kategoria Egzamin teoretyczny Egzamin praktyczny - opłata 50% Opłata za cały egzamin
A, A1 22 zł 70 zł 92 zł
B 22 zł 56 zł 78 zł
B1, C1, D1, T 22 zł 67,50 zł 89,50 zł
C, D 22 zł 80 zł 102 zł
POZWOLENIE 22 zł 50 zł 72 zł